Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

ΠΩΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΠΟΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ

1.ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α.Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011

Β.Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, παρόλο που έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων δεν μπορούν να κάνουν οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου, οι οποίοι πριν το διορισμό τους είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αντίθετα, τέως ασφαλισμένος στο Δημόσιο, ο οποίος στη συνέχεια ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει κενά διαστήματα ασφάλισης.

2.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ο χρόνος, ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί, δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα (25 ημέρες ασφάλισης) σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης.
Δηλαδή, για τον ημερολογιακό μήνα, για τον οποίο έχει χωρήσει έστω και μια ημέρα ασφάλισης δεν μπορεί να αναγνωριστεί χρόνος κενού διαστήματος ασφάλισης.

Παραδείγματα για την κατανόηση της διάταξης:

Α.Ασφαλισμένος με κενό διάστημα ασφάλισης από 10.2.2008 μέχρι 20.4.2008 μπορεί να αναγνωρίσει 25 ημέρες ασφάλισης μόνο για τον μήνα Μάρτιο του 2008, διότι και στο μήνα Φεβρουάριο και στο μήνα Απρίλιο είχε ασφάλιση.

Β.Ασφαλισμένος για 2 ημέρες τον Μάιο του 2008 και 3 ημέρες τον Ιούνιο του 2008 δε δικαιούται να αναγνωρίσει καμία ημέρα είτε για τον Μάιο 2008 είτε για τον Ιούνιο 2008.

Ο συνολικός χρόνος που μπορεί να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, έχει ως εξής:

α.τέσσερα έτη ή σαράντα οκτώ μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011.
β.πέντε έτη ή εξήντα μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2012.
γ.έξι έτη ή εβδομήντα δύο μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2013.
δ.επτά έτη ή ογδόντα τέσσερις μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2014 και μετέπειτα.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι παραπάνω χρόνοι είναι οι μέγιστοι που μπορεί κάποιος ασφαλισμένος να αναγνωρίσει από ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ αναγνώριση, πάντοτε ανάλογα με το έτος στο οποίο θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όπως παρατέθηκε παραπάνω.

Αν ένας ασφαλισμένος έχει ήδη πραγματοποιήσει για παράδειγμα κάποια αναγνώριση 2 ετών και θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, του απομένουν άλλοι 24 μήνες ή 2 έτη για την αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης.

3. Πρέπει να τονιστεί ότι και στη συγκεκριμένη περίπτωση των κενών διαστημάτων ασφάλισης εξακολουθεί να ισχύει η βασική προϋπόθεση που απαιτείται για τις αναγνωρίσεις με τις διατάξεις του Ν.3863/2010 και του Ν.3996/2011, δηλαδή:

Ο ασφαλισμένος να έχει στον ασφαλιστικό του βίο τουλάχιστον 3600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

4.ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απαιτείται αίτηση του ασφαλισμένου στο τμήμα Εσόδων του υποκαταστήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του.

5.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Αίτηση
2.Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
   α.Ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωριστεί σε άλλο φορέα ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αίτημα.
   β.Για τους ασφαλισμένους μόνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ότι ουδέποτε υπήρξε ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
3.Τα ασφαλιστικά του βιβλιάρια, από τα οποία θα προκύπτει η έναρξη του ασφαλιστικού του βίου, καθώς και τα κενά διαστήματα ασφάλισής του.Σε περίπτωση, κατά την οποία, ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου και σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστικά βιβλιάρια ή βεβαιώσεις των φορέων αυτών,από τις οποίες θα προκύπτει το ακριβές χρονικό διάστημα ασφάλισής τους.

Να επισημάνουμε πως ο ασφαλισμένος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία εσόδων του ΙΚΑ για το έτος θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη, σε περίπτωση, κατά την οποία, μετά την επεξεργασία της αίτησης συνταξιοδότησης, διαπιστωθεί ότι το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

6.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Για κάθε μήνα ανγνώρισης που θα πραγματοποιείται, ο ασφαλισμένος καταβάλλει ποσό εξαγοράς που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 25πλασίου του ΗΑΕ, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Να σημειώσουμε πως τη δεδομένη στιγμή το Ημερομίσθιο του Ανειδίκευτου Εργάτη παραμένει στα 33,57 ευρώ μόνο για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς πλασματικών ετών.

Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς:
Για αναγνώριση 6 μηνών με κενά διαστήματα ασφάλισης, το ποσό που προκύπτει είναι: 33,57 ευρώ * 25 ημέρες * 20% = 167,85 ευρώ ο μήνας * 6 = 1.007,10 ευρώ οι 6 μήνες.

Η καταβολή του ποσού εξαγοράς γίνεται είτε ΕΦΑΠΑΞ, οπότε παρέχεται έκπτωση σε ποσοστό 15%, εφόσον γίνει ολοσχερής εξόφληση εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης του ΙΚΑ, είτε σε ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε τόσες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξαγοράσει.Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της κοινοποίησης της απόφασης.
Επίσης, μπορεί να γίνει με παρακράτηση από το ποσό της σύνταξης, με κράτηση του 1/4 του ποσού της καταβαλλόμενης σύνταξης κάθε μήνα.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  


Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.


Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος-Εργατολόγος 


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Facebook Page 

Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ

Οι παραιτήσεις των δασκάλων και των καθηγητών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θα υποβληθούν για δεύτερη συνεχή χρονιά, από τις 21 έως τις 30 Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η διάταξη της παρ.4 άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν παρόλα αυτά να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010.

Η αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του διδακτικού έτους, δηλαδή στις 21 Ιουνίου για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ για τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεωρείται ότι έχει γίνει στις 30 Ιουνίου, οπότε και εκδίδεται η σχετική πράξη από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.

Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.
Τέλος να υπενθυμίσουμε πως, με βάση το Νόμο 4151/2013, έχουν καταργηθεί οι τρίμηνες αποδοχές και έχει καθιερωθεί και στο Δημόσιο ο θεσμός της προκαταβολής σύνταξης.

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Η σελίδα μας στο facebook 

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ


Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

ΠΑΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΔΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Από τις μεγαλύτερες στρεβλώσεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό μας σύστημα αποτελεί η κατηγορία "Πατέρας ανηλίκου τέκνου" στο Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Σήμερα θα αναφερθούμε στο Δημόσιο, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δικαίωσε πατέρα ανηλίκου, ο οποίος είχε ήδη συμπληρώσει 25ετία έως 31.12.2010 και, με βάση τα οριζόμενα στο νόμο, αναγκαστικά εδικαιούτο να συνταξιοδοτηθεί πολλά πολλά χρόνια αργότερα από το 50ό έτος της ηλικίας του και συγκεκριμένα στο 65ο. 
           
Η συνταξιοδότηση δημοσίου υπαλλήλου ως πατέρα ανηλίκου με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3865/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, έχει όφελος για τους άνδρες πατέρες ανηλίκου τέκνου μόνο κατά τη μεταβατική περίοδο 2011-2013. Από 1.1.2011 εξισώθηκαν στο Δημόσιο τα ηλικιακά όρια μεταξύ ανδρών και γυναικών γονέων ανηλίκων τέκνων. Θα πρέπει, λοιπόν, η 25ετία να συμπληρώνεται είτε εντός του 2011, είτε εντός του 2012, ώστε ο πατέρας ανηλίκου να έχει όφελος ως προς τα χαμηλότερα ηλικιακά όρια που ισχύουν, 52 και 55 ετών αντίστοιχα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2011 και για το έτος 2012. Από 1.1.2013 τα ηλικιακά όρια για τους γονείς ανηλίκου τέκνου εκτινάσσονται στο 62ο για μειωμένη και το 67ο για πλήρη συνταξιοδότηση, ουσιαστικά δηλαδή παύει να υπάρχει η κατηγορία αυτή, για όσες και όσους υπαλλήλους συμπληρώνουν 25ετία από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής. Η ανεπανάληπτη στρέβλωση έγκειται στο γεγονός, ότι ο υπάλληλος που έχει διανύσει στον ασφαλιστικό του βίο λιγότερα έτη ασφάλισης/υπηρεσίας και κατ' αυτόν τον τρόπο δε συμπληρώνει 25ετία έως τις 31.12.2010 και ταυτόχρονα είναι γονέας ανηλίκου τέκνου, αντιμετωπίζεται από το κράτος ευνοϊκότερα από τον υπάλληλο/πατέρα ανηλίκου τέκνου με περισσότερα έτη ασφάλισης/υπηρεσίας, ο οποίος τυχαίνει να έχει 25 έτη ασφάλισης/υπηρεσίας έως 31.12.2010, προσφέροντας από τη μια στον πρώτο χαμηλά ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, αδικώντας κατάφωρα τον τελευταίο από την άλλη, καταδικάζοντάς τον σε συνταξιοδότηση έως και 15 έτη αργότερα!
        
Με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δικαιώνεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος ως πατέρας ανηλίκου τέκνου και του απονέμεται σύνταξη με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που απονέμεται και στις μητέρες ανηλίκων τέκνων, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για το 2010, δηλαδή στο 50ό έτος της ηλικίας του, παρόλο που η αρχική πράξη του Γενικού Λογιστηρίου του απένειμε σύνταξη μελλοντικής καταβολής.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα από όσους δημοσίους υπαλλήλους επιθυμούν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σαν πατέρες ανηλίκου τέκνου, αναφορικά με την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, διότι, εάν έχουν εσφαλμένη ενημέρωση από μη εξειδικευμένο στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικό, μπορεί να βρεθούν στη δυσάρεστη θέση να βλάψουν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Κάθε εξαγορά είναι ξεχωριστή και παράγει διαφορετικά έννομα αποτελέσματα ανάλογα με την ασφαλιστική περίπτωση του καθενός και το έτος, μέσα στο οποίο ο υπάλληλος επιθυμεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
          
Σε επόμενο άρθρο θα αναφερθούμε στον πατέρα ανηλίκου στον ιδιωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στον πατέρα ανηλίκου τέκνου,  ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ και με ποιον τρόπο αυτός μπορεί να διεκδικήσει σύνταξη στα χαμηλότερα ηλικιακά όρια, στα οποία απονέμεται και στις μητέρες ανηλίκου τέκνου.

Συνιστάται στους ασφαλισμένους να μην πανικοβάλλονται, αλλά να ενημερωθούν από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, για το με ποιους όρους και προϋποθέσεις κλειδώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, σε συνδυασμό με την τυχόν αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, που οδηγεί στην κατοχύρωση χαμηλότερων ηλικιακών ορίων. Να μην προβαίνουν σε βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς προηγούμενη έγκυρη ενημέρωση, ώστε να έχουν τις δυνατές επιλογές επί τάπητος και να επιλέξουν με σύνεση τη συμφερότερη για την περίπτωσή τους, με γνώμονα πάντοτε τα ιδιαίτερα ασφαλιστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στον ασφαλιστικό φάκελο του καθενός.
 
Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
tel:2310545445 mobile:6937174399
Η σελίδα μας στο facebook 
Αποστολή των ερωτημάτων σας μέσω mail εδώ (απαραίτητο τηλέφωνο επικοινωνίας)