Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΤΟ 2018-ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4336/2015, 4387/2016, 4472/2017 ΚΑΙ 4488/2017-ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν για δεύτερη συνεχή φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν όμως ακόμα να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί και για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά πλέον σωρευτικά υπολογίζεται και ο χρόνος συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίων σε δυσθεώρητα ύψη.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρώην υπάλληλος δικαιούται συντάξεως, η οποία θα αποδοθεί πρώτα με την καταβολή προκαταβολής σύνταξης και σε δεύτερο χρόνο με την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης.

Ο τρόπος, με τον οποίο θα  υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς, θα είναι για δεύτερη συνεχή χρονιά (για το 2016 είχαν εξαιρεθεί του νέου τρόπου), αυτός με βάση το Ν.4387/2016, όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί από πλειάδα νομοθετημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη, το ποσό της οποίας και μόνο εγγυάται το κράτος, και το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 384€, και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το έτος 2002 έως και την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών ασφάλισης και υπηρεσίας, αφού προηγουμένως οι συντάξιμες αποδοχές εκάστου ημερολογιακού έτους αναπροσαρμοσθούν με βάση τους συντελεστές τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Κάθε έτος ο πίνακας των συντελεστών μεταβάλλεται. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος, είναι η τελευταία χρονιά, εντός της οποίας όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν θα δικαιωθούν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του καθενός και προσωπική διαφορά στη σύνταξή τους, η οποία όμως, σύμφωνα με τις ήδη ψηφισθείσες διατάξεις, είναι προγραμματισμένο ουσιαστικά να καταργηθεί από 1.1.2019.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.
Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
 Δημήτριος Νούσκας 
 Δικηγόρος Εργατολόγος

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ-ΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ 67

Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να εμπιστεύονται αγνώστου προελεύσεως άρθρα, γνώμες, sites, έντυπα και ο,τιδήποτε γενικότερα κυκλοφορεί εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς αρκετοί επιτήδειοι αποπειρώνται να αποκομίσουν κέρδος από την αγωνία των ασφαλισμένων για την κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και στις επίσημες ιστοσελίδες ασφαλιστικών φορέων είναι αναρτημένες διατάξεις, συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και ηλικιακά όρια τα οποία έχουν προ πολλού καταργηθεί και δεν ισχύουν πλέον.


Λόγω λοιπόν του ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση στους ασφαλισμένους αναφορικά με το τι ισχύει στις συντάξεις θανάτου, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, από ποια ηλικία και εφεξής δικαιούται ο επιζών σύζυγος συντάξεως, πότε διακόπτεται, πότε επαναχορηγείται και πολλά άλλα ζητήματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί, ακολουθεί άρθρο αποκλειστικά για τις συντάξεις θανάτου, με παραδείγματα και πίνακες, για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες μας.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Α
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ 
ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
(Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Β
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ 
ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
(Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
(Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση)

Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΕΚΑΣ 2018-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΝΕΑ ΠΟΣΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ-ΠΟΣΟ ΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΑΠΩΛΕΣΟΥΝ


Α.Δικαιούχα πρόσωπα

Το ΕΚΑΣ καταβάλλεται σε όσα πρόσωπα:

α. Λαμβάνουν ήδη, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016, σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387/2016 από τους φορείς που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (εκτός του ΟΓΑ) και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

β. Σε όσους δικαιούνται σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους φορείς που προαναφέρθηκαν, η καταβολή της οποίας αρχίζει έως και 12.05.2016.Β.Προϋποθέσεις καταβολής ΕΚΑΣ 2018

1.Για την καταβολή ΕΚΑΣ για το έτος 2018 θα πρέπει να πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά και αθροιστικά:
α.Συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, με μοναδικές εξαιρέσεις συνταξιούχους αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.
β.Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές, και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα) μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.720€.
γ.Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 8.884€
δ.Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλασσόμενο ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000€
Τα ανωτέρω ποσά αφορούν εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τη χρήση από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.
ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται στο συνταξιούχο κατά το μήνα Δεκέμβριο 2017, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως επιδομάτων, να μην υπερβαίνει το ποσό των  643€.
Τα καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ δε λαμβάνονται υπόψη στα ανωτέρω εισοδηματικά κριτήρια.
στ. Σε ό,τι αφορά αλλοδαπούς δικαιούχους (προερχόμενους από τρίτες χώρες) πολίτες δικαιούχους του ΕΚΑΣ, υπάρχουν δύο όροι, ο όρος της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και επιπρόσθετα η διαμονή στη χώρα να είναι νόμιμη.

Γ.Ποσά ΕΚΑΣ για το 2018
1.Το καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσό του ΕΚΑΣ ανέρχεται σε 35€.
Το ανωτέρω ποσό επιδόματος χορηγείται σε συνταξιούχους δικαιούχους πλήρους σύνταξης.
Σε διαφορετική περίπτωση το ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του ανωτέρω ποσού για συνταξιούχους:
α.λόγω γήρατος και αναπηρίας μειωμένης σύνταξης
β.οι οποίοι δε θεμελιώνουν αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα με χρόνο ασφάλισης στην Ελλάδα.

Δ.Τελικές διευκρινίσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του νόμου 4411/2016:

Α. σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως την ανωτέρω παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ που απωλέστηκε.
Β. Σε περιπτώσεις συζύγων-συνταξιούχων, οι οποίοι αμφότεροι έχουν χάσει την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2018 που έχει απωλεσθεί.

Η κατάργηση -γιατί για κατάργηση πρόκειται- του ΕΚΑΣ αποτελεί χείριστο μέτρο κατά των αδύναμων ηλικιωμένων. Με λίγα λόγια, παρακολουθούμε να συντελείται μια από τις μεγαλύτερες αδικίες εις βάρος των πιο αδύναμων, με τα πιο πενιχρά ετήσια εισοδήματα, εις βάρος ανθρώπων, απομάχων της ζωής, για τους οποίους θα έπρεπε να υπάρχει μέγιστη φροντίδα και πρώτιστη προτεραιότητα.

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 

Δημήτριος Νούσκας

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΤΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ-ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Δημοσιεύτηκε νέα εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ, η οποία διευκρινίζει πώς θα λάβουν τα δικαιούμενα ποσά από την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθεισών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, οι κληρονόμοι θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις σύνταξης θανάτου.

Ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.

β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη απαιτούνται:

1.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, 
2.Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη απαιτούνται:

1.Αντίγραφο της διαθήκης,
2.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος
3.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης,
4.Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Οφείλουμε να αναδείξουμε ένα κρισιμότατο σημείο, το οποίο πρέπει οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν: 
Τα ανωτέρω δικαιούμενα ποσά, θα τα εισπράξουν μόνο οι νόμιμοι κληρονόμοι, μετά από αίτησή τους και την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων.
Σε περίπτωση, κατά την οποία, έχει πραγματοποιηθεί αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος, δεν πρόκειται να επιστραφεί κανένα ποσό από τις παρανόμως παρακρατηθείσες εισφορές υγειονομικής περίθαλψης, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος συνταξιούχου και μέχρι τις 30.06.2016.

Αντιθέτως, το δικαίωμα στη μεταβίβαση σύνταξης παραμένει, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος έχει προβεί σε αποποίηση κληρονομικού δικαιώματος.


Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Νούσκας
Δικηγόρος ΕργατολόγοςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com