Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ, ΥΨΟΣ PENALTY, ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΣΩΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»
ΜΕΡΟΣ Α΄
«ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
Άρθρο 1
1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίστανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες φράσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύει, η φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:» αντικαθίσταται με τη φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:» .
β. Στην υποπερίπτωση αα. της περ. δ της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η φράση «κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού» αντικαθίσταται με τη φράση « κατά την 19.8.2015» .
γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, η φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά».
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει και στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η ημερομηνία « 1.1.2015» αντικαθίσταται με την ημερομηνία « 1.9.2015».
ε. Στο τέλος της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν την 30.8.2015» .
στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν την 31.8.2015» .

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α’ 120), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
« α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά.»

3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. α της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :
« α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και την 18.8.2015 όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως και την 1.1.2022, στα προβλεπόμενα από τους κατωτέρω πίνακες νέα όρια ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010 (Α 120).»

4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής :
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην  υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α 120) και 1977/1991 (Α 185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
Το ισχύον κατά την 19.8.2015 ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης παραμένει αμετάβλητο μέχρι την 31-12-2021.
Οι διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 56 έχουν εφαρμογή και για τον υπολογισμό της σύνταξης που καταβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ.β της παρ.16 του άρθρου 56 του π.δ 169/2007 όπως ισχύει.»
β. Καταργούνται από της ισχύος τους οι διατάξεις της περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015.

5. Οι διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενου νέου ορίου ηλικίας.»

6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015 (Α΄94) καταργούνται από της ισχύος τους και από την ίδια ημερομηνία επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ίσχυαν πριν την αντικατάστασή τους.

7. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την Υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους».


Πρακτικά αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει για τους ασφαλισμένους με ίδιο ασφαλιστικό βίο συνταξιοδοτήσεις 2 ταχυτήτων, κάτι, το οποίο αποτελεί μεγίστη αδικία.
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση από τους αναγνώστες:
Έχουμε δύο γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο, οι οποίες είχαν 25ετία μέχρι το 2010 και σωρευτικά ανήλικο τέκνο, η πρώτη με ημερομηνία γέννησης στις 14.08.1965 και η δεύτερη με ημερομηνία γέννησης στις 21.08.1965.
Η πρώτη δε θίγεται από τα νέα ηλικιακά όρια και κρατά το 50ό έτος της ηλικίας της για πλήρη συνταξιοδότηση.
Η δεύτερη, με τον ίδιο ασφαλιστικό βίο αλλά με λίγες μέρες διαφορά στην ημερομηνία γέννησης, δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν τις 21.08.2020!

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.
Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος-Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 tel:2310545445 mobile:6937174399
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ-ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου του Υπουργείου έχει ως εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94, τεύχος Α714.8.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης». Με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 27 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α'). Έτσι, με την ανωτέρω διάταξη επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των κατωτάτων ορίων σύνταξης, και τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115, Α').
Επίσης, με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α') αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α').
Ειδικότερα:
α. Με την περίπτωση 1α της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης.
Σε περίπτωση, βέβαια, που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε εξ αρχής καταβάλλεται το οργανικό ποσό σύνταξης.
β. Με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 τροποποιείται η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3863/2010 (Α'115). Έτσι, ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 ισχύει για τους υπαχθέντες σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015.
γ. Με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015, με την οποία αντικαθίσταται, αφ' ης ίσχυσε, η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προβλέπεται ότι τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.
δ. Με την υποπαράγραφο Ε3 προβλέπεται η σταδιακή σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 αύξηση των ορίων ηλικίας πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (11,Α).
Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (115, Α'), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση επί των ανωτέρω διατάξεων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Α.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

_______________________________________________ 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, αναφορικά με τα κατώτατα όρια, μεγάλες περικοπές θα δουν στα ποσά των συντάξεών τους όσοι είχαν 15-20 έτη ασφάλισης και χαμηλές συντάξιμες αποδοχές, καθώς το ποσό της σύνταξής τους θα προκύπτει με βάση τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Το προνοιακό κομμάτι της σύνταξης, δε θα το λαμβάνουν παρά μόνο με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

Θα ακολουθήσει σειρά εγκυκλίων, οι οποίες, θέλουμε να πιστεύουμε, πως θα διευκρινίζουν τα ζητήματα, τα οποία έχουν ανακύψει και είναι αρκετά. 

Οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

Δημήτριος Κ. Νούσκας
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΗΣ 14.08.2015 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ-ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΕΑ PENALTY ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ-ΠΟΙΟΙ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι αλλαγές, με τις ανατροπές που επιφέρουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας έχουν ως εξής:

1.α)Από 01.01.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3863/2010 (115 Α΄).
β)Από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.
2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν.3863/2010 (115Α΄), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
3.Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.
4.Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
5.Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δε θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
6.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ολόκληρη η τροπολογία και για το Συνταξιοδοτικό του Δημοσίου (232/26 13.08.2015) με όλες τις αλλαγές στα όρια ηλικίας, κατάργηση των πρόωρων, πίνακες για πλήρη και μειωμένη, εξαιρέσεις, θεμελιωμένα δικαιώματα εδώ: 
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=432e963c-b6b7-4667-8c35-a4f2002585da

Δημήτριος Κ. Νούσκας
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2015

(Τελευταία ενημέρωση 10.08.2015 ώρα 17:40) ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ ΣΤΙΣ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ-ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΣΟΚ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ 25ΕΤΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 17 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΤΑ PENALTY-ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΩΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΝΤΑΙ-ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Την Παρασκευή 7 Αυγούστου αναμένεται να κατατεθεί η νέα πρόταση της Ελλάδας στο κουαρτέτο για τις πρόωρες και τα έτη που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Η νέα πρόταση της Ελλάδας θα αποτελείται από επαχθέστερους όρους και προϋποθέσεις από την προηγούμενη με προσθήκη περισοτέρων ετών σε όποιον δεν είχε μέχρι 30.06.2015 θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
 

Δεν έχει τέλος ο εφιάλτης των δυσμενέστατων αλλαγών στο ασφαλιστικό. Οι δανειστές απορρίπτουν την πρόταση της κυβέρνησης για αύξηση των ορίων ηλικίας με σταδιακή, εν μέσω μιας μεταβατικής περιόδου που θα περιλαμβάνει την προσθήκη ενός εξαμήνου ανά έτος μέχρι το 2022 και απαιτούν  αυξήσεις βίαιες, απότομες, άμεσες και αντισυνταγματικές, με ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ από 1.7.2015.

Για την καλύτερη κατανόηση, παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα:
Μητέρα ανηλίκου, η οποία γεννήθηκε στις 10.7.1965, η οποία είχε συμπληρώσει στον ιδιωτικό τομέα 5.500 ένσημα έως και τις 31.12.2010 και σωρευτικά κατά τη συμπλήρωση είχε ανήλικο τέκνο, είχε κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται για το έτος 2010, δηλαδή στο 50ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη συνταξιοδότηση και στο 55ο έτος για πλήρη συνταξιοδότηση. Με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών, η γυναίκα αυτή δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, καθώς μέχρι 30.06.2015 ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ πεντηκοστό έτος της ηλικίας της και για 10 ημέρες (συμπλήρωση του 50ού έτους 10.07.2015) θα επιβαρυνθεί με 6,5 έτη στο ηλικιακό όριο για τη σύνταξή της. Δηλαδή η συγκεκριμένη ασφαλισμένη δε θα δικαιούται συντάξεως πριν από τις 10.01.2021, κι αυτή μειωμένη και τσεκουρεμένη ισοβίως!

Για δε τους υπαλλήλους του Δημοσίου, οι δανειστές ζητούν την ολοκληρωτική ανατροπή και την καθιέρωση της θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος όχι μόνο με τη συμπλήρωση της 25ετούς συντάξιμης υπηρεσίας, όπως παγίως ισχύει ακόμη και σήμερα, αλλά σωρευτικά να συντρέχει και η συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Μια τέτοια ανατροπή θα πετάξει εκτός σύνταξης χιλιάδες υπαλλήλους
Οι νέες αλλαγές στις πρόωρες συντάξεις είναι πλέον για τους δανειστές πρώτο θέμα προς ψήφιση εντός Αυγούστου.
Σε δεύτερο χρόνο, έως τον Οκτώβριο του 2015, πρόκειται να υλοποιηθούν και οι υπόλοιπες "μεταρρυθμίσεις" του ασφαλιστικού (ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων,  κατάργηση του ΕΚΑΣ, αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών εισφορών)  

Δημήτριος Κ. Νούσκας 
Δικηγόρος-Εργατολόγος

https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/  

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΦΡΑΓΚΩΝ 13, ΤΚ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399