Κυριακή, 1 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ-ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ PENALTY ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΝΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ ΤΟ PENALTY ΤΟΥ 60%


Στη νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, όπως ισχύουν με το νόμο 4387/2016.

Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου έχουν ως εξής:

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο καταλαμβάνει τους συνταξιούχους εξ ιδίου δικαιώματος λόγω γήρατος

Α.Του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, οι οποίοι:

1.Υπάγονται στις διατάξεις των νόμων 1897/1990 και 1977/1991

2.Δικαιούνται πολεμική σύνταξη ή σύνταξη αναπήρου οπλίτη ειρηνικής περιόδου ή σύνταξη Εθνικής Αντίστασης ΟΓΑ ή ανασφάλιστου Αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης.

3.Οι λογοτέχνες-καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3075/2002.

4.Λαμβάνουν προσωπική σύνταξη.

5.Δικαιούνται σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007 σε συνδυασμό με αυτές του Π.Δ. 168/2007 την ημερομηνία ανάληψης εργασίας/δραστηριότητας.

2.Σε όσους είχαν ήδη καταστεί συνταξιούχοι μέχρι και τις 12.05.2016 και αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα από τις 13.05.2016 και μετά.

Το νέο καθεστώς απασχόλησης των συνταξιούχων αφορά επιπροσθέτως και τα εξής πρόσωπα:

1.Τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α.
2.Τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ.
3.Τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών.
4.Τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό τωνΝ.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται απτακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1,2, και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (εξαιρούνται οι εταιρίες που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β' του ν. 3429/2005 , εφόσον το Δημόσιο ή τα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, κατέχουν μόνα ή από κοινού ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%), οι Τράπεζες, καθώς κια οι εταιρίες, στις οποίες το Δημόσιο, αν και πλειοψηφών μέτοχος, δεν ασκεί τη διοίκηση και διαχείρισή τους)

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους:

1.Με ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης και ανάληψης εργασίας ή αυτοαπασχόλησης πριν από τις 13.05.2016, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο του ν.4387/2016 νομοθετικό πλαίσιο για την απασχόληση συνταξιούχων,, όπως ισχύει κατά περίπτωση.

2.Οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία/δραστηριότητα για την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ακόμα και αν προκύπτει εισόδημα.

3.Λόγω αναπηρίας.

4.Λόγω θανάτου.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

1.Καταβολή μειωμένης σύνταξης( κύριας και επικουρικής)

Όταν οι συνταξιούχοι στους οποίους εφαρμόζονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα ή αποκτούν ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα, εξακολουθούν να λαμβάνουν την κύρια και την επικουρική σύνταξή τους, αλλά το ακαθάριστο ποσό αυτών θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Κατά το διάστημα αυτό για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις των οικείων διατάξεων του ν. 4387/2016

Αναστολή καταβολής σύνταξης.

Στην περίπτωση που οι ανωτέρω συνταξιούχοι αναλάβουν εργασία ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης αναστέλλεται η καταβολή τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής σύνταξής τους για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της  εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων. 


Δημήτριος Κ. Νούσκας
  Δικηγόρος Εργατολόγος

https://www.facebook.com/dimitris.nouskas.lawyer/ 
http://dikigoros-sintakseis-neo-asfalistiko.blogspot.gr/

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mob:6937174399
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας στο
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ-ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ-ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Εκδόθηκε πριν από λίγο και αναρτήθηκε η πολυαναμενόμενη εδώ και ένα ολόκληρο χρόνο εγκύκλιος αναφορικά με όλες τις αλλαγές στους πλασματικούς χρόνους. 

Τα σημεία που πρέπει να προσέξουν οι ασφαλισμένοι είναι τα εξής:


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

1.Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα για όσους είχαν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικών ετών στον ιδιωτικό τομέα έως και τις 12.05.2016, ακόμα και εάν δεν είχαν εξοφληθεί οι εισφορές εξαγοράς σε περίπτωση πληρωμής με μηνιαίες δόσεις.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι έχουν κλειδώσει το προισχύον κόστος υπολογισμού πλασματικών ετών.

2.Για αιτήσεις που υποβάλλονται από τις 13.05.2016 και μετά, το κόστος διαφοροποιείται και υπολογίζεται πλέον ως εξής:


Για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσοστό ανέρχεται στο 20% επί των τελευταίων μικτών αποδοχών κατά την αίτηση.

Ωε ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού για αιτήσεις από 13.05.2016 είναι το ποσό των 586,08€, δηλαδή ο κατώτατος μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κατώτατη εισφορά εξαγοράς ανά μήνα πλέον θα είναι τα 117,22€.

Για αιτήσεις από τις 01.01.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς της κύριας σύνταξης των μισθωτών και εργοδοτών, ανέρχεται στα 5860,80€.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το κόστος των πλασματικών για τους δημοσίους υπαλλήλους μεταβλήθηκε από την 1.1.2017, και το ποσοστό για αναγνωρίσεις εντός του 2017 ανέρχεται στο 10% επί των τρεχουσών αποδοχών του υπαλλήλου.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ-ΑΓΡΟΤΕΣ

Η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) με βάση το προβλεπόμενο ασφάλιστρο άνω 5ετίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του πρών ΟΓΑ λαμβάνεται το μεταβατικό κατ' έτος ασφάλιστρο.

 Κατώτατη εισφορά εξαγοράς για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και πρών ΕΤΑΑ καθορίζεται από 13.05.2016 και μετά το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών,δηλαδή το ποσό των 586,08€.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ

1.Μισθωτός με 2 τέκνα, με μικτές μηναίες αποδοχές 1.500€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου τέκνων, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 300€. (με το προϊσχύον καθεστώς το ποσό ανά μήνα ανερχόταν στα 167,85€)

2.Μισθωτός, με σπουδές τετραετούς φοίτησης, και μικτές μηνιαίες αποδοχές 1.000€, εάν υποβάλει αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου σπουδών, θα κληθεί να καταβάλει για κάθε μήνα εξαγοράς 200€.


ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

1.Η καταβολή του ποσού εξαγοράς πραγματοποιείται είτε εφάπαξ εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηναίες δόσεις.

Σε περίπτωση μηνιαίων δόσεων, ο αριθμός των δόσεων είναι ίσος με τον αριθμό των μηνών που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής καταργείται  η έκπτωση του 15% με το νόμο 4425/2016 και πλέον ισούται με 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν εξαγορά μικρότερη του έτους, δεν τυγχάνει εκπτώσεως σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.Παραδείγματα υπολογισμού εισφοράς εξαγοράς εάν αυτές εξοφληθούν εφάπαξ:

Α. Εξαγορά 8 μηνών χρόνου τέκνων: δεν υπάρχει έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης

Β.Εξαγορά 12 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Γ.Εξαγορά 3 ετών και 6 μηνών χρόνου σπουδών: τυγχάνει έκπτωσης 6% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.

 Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  


Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.      


Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος ΕργατολόγοςΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή mail:
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ-ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΧΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

      Εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος από τον ΕΦΚΑ για τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιαίτερα για το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης.
     Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερη ανάρτησή μας, το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης είναι το σημείο-κλειδί για τη διαμόρφωση του τελικού ποσού της σύνταξης, για όσους υποβάλλουν συνταξιοδοτικά αιτήματα μετά τις 13.05.2016 σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.
Με τέτοιους μικρούς συντελεστές αναπλήρωσης, ιδιαίτερα στα πολλά έτη ασφάλισης, ο μελλοντικός συνταξιούχος θα δει για πολλοστή φορά τις κρατήσεις του να πηγαίνουν χαμένες. Η λέξη ανταπόδοση έχει χάσει το νόημά της. 


Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές έννοιες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επεξήγηση του πώς ορίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.

Α.Συντάξιμες αποδοχές: ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του αασφαλιστικού του βίου. Για αιτήσεις από τις 13.05.2016 έως και τις 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές θα καθορίζονται από τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου από την 1.1.2002 έως και την προηγούμενη ημέρα της αιτήσεως συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης.

Β. Μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών: είναι το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Γ.Σύνολο μηνιαίων αποδοχών: Το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές κλάδου σύνταξης.

Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπ'οψιν στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι:
1.Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές.
2.Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του Δημοσίου.
3.Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης
4.Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης
5.Χρόνος για τους οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και αν δε συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

Δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως, όταν υπολογιστούν οι συντάξιμες αποδοχές, ακολουθεί η αναπροσαρμογή τους με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.Οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.
Στην πράξη η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για τον ασφαλισμένο είναι υπέρ του ασφαλισμένου, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων επιφέρει μια μικρή αύξησή στο τελικό ποσό της ανταποδοτικής, άρα και στο ποσό της τελικής σύνταξης.

Παρακάτω παραθέτουμε τους δύο πίνακες με τα ποσοστά αναπλήρωσης ανά έτος και αθροιστικά αναλόγως των ετών ασφάλισης για τον κάθε ασφαλισμένο.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com
Παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα υπολογσιμού συντάξιμων αποδοχών μισθωτού για την ευκολότερη κατανόηση από τους αναγνώστες:


Μισθωτός, ασφαλισμένος στο πρώην ΙΚΑ και νυν ΕΦΚΑ, παλιός ασφαλισμένος, (με πρώτη ασφάλισης πριν την 1.1.1993), με πλήρη απασχόληση από 1.1.2002 έως και 30.11.2016 και περισσότερα από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα μεταξύ του 15ου έτους και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 1.12.2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης.

Οι αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κλάδου σύνταξης από 1.1.2002 έως 30.11.2016, μετά την κατ' έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή τους με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας έχουν ως εξής:


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail στο: dimitris.nouskas.law@gmail.com


Οι συντάξιμες αποδοχές του εν λόγω ασφαλισμένου ανέρχονται σε 2.578,66€

Υπολογισμός ανταποδοτικής σύνταξης: 2.578,66€ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης για 12.000 ημέρες ασφάλισης) =1.103,67€ 

Εθνική σύνταξη: 384,00€

Συνεπώς ο ασφαλισμένος δικαιούται εθνική σύνταξη 384,00€ + ανταποδοτική 1.103,67€ = 1487,67€


Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.      

Δημήτριος Κ. Νούσκας
Δικηγόρος Εργατολόγος


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399 
Αποστολή mail με την υπόθεσή σας στο
dimitris.nouskas.law@gmail.com

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:ΠΟΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4336/2015 ΚΑΙ 4387/2016 -ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4386/2016, το πρώτο δεκαήμερο μηνός Απριλίου. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι αργία, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η διάταξη της παρ.4 άρθρου 5 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν παρόλα αυτά να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010. 

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί και για τους εκπαιδευτικούς με την αύξηση των ηλικιακών ορίων, όπως έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά σωρετυτικά υπολογιζομένου και με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίωνσε δυσθεώρητα ύψη.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρώην υπάλληλος δικαιούται συντάξεως.

Η μεγάλη αλλαγή συνίσταται στην εφαρμογή για πρώτη φορά του νέου τρόπου υπολογισμού του ποσού της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς (για το 2016 είχαν εξαιρεθεί του νέου τρόπου), ο οποίος θα είναι ο ισχύων με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη, το ποσό της οποίας και μόνο εγγυαται το κράτος, και το ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το έτος 2002 έως και το έτος της αποχώρησης, πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών ασφάλισης και υπηρεσίας.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.
Να τονίσουμε ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, είναι δυνατό πλέον, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Μεγάλη, λοιπόν, προσοχή στις προθεσμίες για τους εκπαιδευτικούς, καθώς έχουν ιδιαιτερότητα στο χρόνο που πρέπει να παραιτηθούν από την υπηρεσία τους.

Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ενημερώνονται για τα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα αποκλειστικά από εξειδικευμένους στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος νομικούς, καθώς οι νομοθετικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι συνεχείς και αδιάκοπες. Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε συνδυασμό με την αναγνώριση ή μη πλασματικών ετών, αναλόγως της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης, αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο στον ασφαλιστικό βίο του υποψηφίου συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Είναι επιβεβλημένο να κινηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος την υπαγωγή του σε θετικές για αυτόν ρυθμίσεις και αποφεύγοντας παράλληλα τις διατάξεις "παγίδες", ώστε να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τους ευνοϊκότερους για αυτόν όρους και προϋποθέσεις, "κλειδώνοντας" χαμηλότερα ηλικιακά όρια και γλυτώνοντας έως και αρκετά χρόνια πρόσθετης εργασίας.  

Και όπως πάντα, όλες οι αλλαγές που θα νομοθετηθούν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, θα δημοσιεύονται άμεσα στον παρόντα ιστότοπο, με σκοπό την έγκυρη και ταχύτατη ενημέρωση όλων των ασφαλισμένων.

 Δημήτριος Κ. Νούσκας 
 Δικηγόρος Εργατολόγος 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΥΣΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
tel:2310545445 mobile:6937174399
Αποστολή e-mail με την υπόθεσή σας:
dimitris.nouskas.law@gmail.com